Изработка на трудови

Професионална и беспрекорна изработка на научни трудови преку употреба на сите стандарди и потребни стилови на изразување во областа на академската писменост и методологијата на научно истражување (семинарски, дипломски, магистерски, есеи, проектни задачи, студии на случај, анкетни прашалници и сл.). Трудовите ги изработува истакнат професионалец, инволвиран во наставно-научните тематики, кој е во тек со потребите и новитетите во научното поле. Со преземање на овој чекор, ќе бидете спокојни.
Телефонски број:   077/440-693
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7400  |  Објавен на: 26.7.2020  |  Гледаност: 35Информации за огласувачот
Лице за контакт: Кети
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.