Oglasi.mk - Работа, Туризам, Станови, Автомобили, Компјутери, Телефони и уште многу друго

     Секој оглас може да содржи до 100 зборови, 4 слики и 1 видео снимка, а ќе биде присутен 60 дена на нашиот Интернет огласник. Независно од категоријата, цената на еден таков стандарден оглас изнесува 11.80 МКД (нецели дванаесет денари) со вклучен ДДВ. Можно е да објавите неограничен број на огласи, при што ќе треба да платите иста цена за секој од нив. Уплата е задолжителна како за нов оглас, така и за оглас кој ќе го продолжите после истекот на 60 дена. Плаќањето се врши едноставно со испраќање СМС порака, како што е наведено во објаснувањето кое ќе го видите веднаш штом ќе го комплетирате Вашиот оглас.
     Начинот на објавување оглас е мошне едноставен и не е потребно ниту да се регистрирате, туку за да пристапите кон објавувањето доволно е да кликнете на следниот линк: